• Gratis verzending vanaf € 75 in BE en NL
  • Altijd binnen 48 uur verzonden
  • Alles verzonden uit eigen voorraad
  • Persoonlijke hulp bij problemen
  • Afhalen OP AFSPRAAK is mogelijk
Baby & Kinderen » Retourneren

Herroepingsrecht:

Retourneren

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Alle kosten van product + eventuele verzendkosten van De Stunter naar de klant zullen daarna vergoed worden. De gemaakte verzendkost van de klant naar De Stunter word echter NIET vergoed door ons. Hou hier aub rekening mee.

Terugbetaling gebeurd binnen de 14 dagen na aanmelding van het herroepingsrecht maar ten vroegste op de dag dat het product ontvangen is door De Stunter.

 

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies

 

Het herroepingrecht geldt niet voor: 

-Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

-Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

-Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken  verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken .

-Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 

-De levering van losse kranten en tijdschriften.

 

 

Modelformulier voor herroeping:

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

U kan dit formulier afdrukken en per post verzenden naar onderstaand adres OF invullen en doormailen naar info@destunter.be

 

— Aan:

DE STUNTER

SOEF 106

2490 BALEN

BELGIË

+32(0)477/69.13.07

 

— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst (*) herroep:

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : _ _/_ _/_ _ _ _

 

— Bestelnummer : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY): _ _/_ _/_ _ _ _

 

— Naam consument: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

— Adres consument: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ __

                                 _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                

 

— IBAN Rekeningnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

— Handtekening van consument:

 

 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): _ _/_ _/_ _ _ _

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.